Prevod hypotéky na inú osobu a predaj zaťaženej nehnuteľnosti

Prevod hypotéky na inú osobu je možný len so súhlasom banky.

  • Realizuje sa formou dodatku k pôvodnej zmluve, obsahom tohto dodatku je prevod záväzku (dlhu) z pôvodnej zmluvy.
  • S vypracovaním dodatku a zmenou zmluvy sa spája poplatok 110 eur.
  • Banka v takomto prípade skúma bonitu nového klienta a v prípade, ak je jeho schopnosť splácať úver dostatočná, banka vydá súhlas.
  • Na overenie bonity sa vyžadujú doklady totožnosti a doklady preukazujúce výšku príjmu.
  • Úroková sadzba poskytnutého úveru zostáva pri zmene klienta zachovaná, dobu platnosti môže však nový klient zmeniť.

Nehnuteľnosť zaťaženú hypotékou je možné predať aj inak s ňou nakladať (darovanie, založenie a iné) vždy len so súhlasom banky. V prípade predaja bez súhlasu banky ide o porušenie zmluvných podmienok, čím vzniká banke nárok na okamžité splatenie celého úveru. Pri predaji zaťaženého bytu prichádza do úvahy viacero variant. 

  1. vyplatenie hypotéky z vlastných prostriedkov, čím zanikne záložné právo na nehnuteľnosti a je možné ju predať bez súhlasu banky;
  2. presunutie záložného práva na inú nehnuteľnosť, čím sa oslobodí nehnuteľnosť, ktorú chce klient predať od ťarchy a bude ju možné predať bez súhlasu banky;
  3. kupujúci si vybaví úver, ktorý použije na splatenie úveru predávajúceho, čím sa splatí hypotéka predávajúceho a nehnuteľnosť ostane bez ťarchy, súčasne si však k danej nehnuteľnosti zriadi záložné právo banka kupujúceho, s kupujúcim si ďalej treba dohodnúť ako a kedy zaplatí zvyšnú časť kúpnej ceny;
  4. zmena v osobe dlžníka z úverovej zmluvy, ide teda o prevzatie dlhu z hypotéky novým vlastníkom nehnuteľnosti, banka si za tým účelom overuje bonitu nového dlžníka.
Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€