Predčasné splatenie a odklad splátok

Predčasné splatenie hypotekárneho úveru je možné viacerými spôsobmi. 

  • TATRA BANKA umožňuje klientom raz ročne vykonať mimoriadnu splátku hypotéky vo výške 20 % zostávajúcej hodnoty úveru, ktorú má klient splatiť.
  • V prípade prekročenia tejto 20 % hranice alebo v prípade ďalšej mimoriadnej splátky je klient povinný zaplatiť poplatok za mimoriadnu splátku vo výške 5 % z objemu mimoriadne splátky, resp. zo sumy, o ktorú prekročil 20 % hranicu. 
  • Celý úver je možné bezplatne predčasne splatiť  v čase obnovy fixácie úrokovej sadzby, čo závisí od dĺžky, počas ktorej je úroková sadzba fixovaná.
  • V prípade, ak je to 1 rok, klient tak môže vykonať každý rok, ak je doba fixácie 5 rokov, tak raz za 5 rokov. Podmienkou takéhoto predčasného splatenia je podanie žiadosti v lehote určenej bankou. Túto lehotu oznámi banka klientovi v oznámení o novej dobe fixácie a výške úrokovej sadzby.
  • V prípade predčasného splatenia hypotéky mimo času obnovy fixácie úrokovej sadzby je klient povinný zaplatiť poplatok vo výške 5 % zo splatenej sumy.

Odklad splátok sa vždy robí na základe vzájomnej dohody formou dodatku k úverovej zmluve. O odklad splátky musí klient požiadať najneskôr 20 dní pred dňom splatnosti najbližšej splátky. Poplatok za odklad splátok v TATRA BANKE je 110 eur.

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€