Ako získať hypotéku

Proces získania hypotéky začína podaním žiadosti, ktorú so žiadateľom vypíše pracovník banky. Na podanie žiadosti sa vyžadujú doklady totožnosti, doklady preukazujúce príjem žiadateľa, doklady preukazujúce účel použitia poskytnutých prostriedkov a doklady týkajúce sa zakladanej nehnuteľnosti. 

Doklady totožnosti:

 • na overenie totožnosti sa vyžaduje predloženie platného dokladu totožnosti.

Doklady preukazujúce výšku príjmu:
Zamestnanec:

 • potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa na tlačive banky;
 • výplatné pásky za obdobie posledných troch mesiacov alebo výpis z účtu, ktorý preukazuje poukázanú mesačnú mzdu za posledné tri mesiace.

Podnikateľ:

 • daňové priznanie za posledné dve ukončené zdaňovacie obdobia.

Doklady preukazujúce účel:

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpa, výstavba, vyporiadanie podielu na nehnuteľnosti v rámci dedičského konania, rozvodového konania alebo vyporiadanie podielu na nehnuteľnosti pri zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva):

Kúpa – kúpna zmluva s úradne overenými podpismi všetkých predávajúcich.

Nadobudnutie bytu na základe zmluvy o výstavbe bytu alebo inej zmluvy (zmluva o dielo) – zmluva o výstavbe bytu alebo iná zmluva, ktorá slúži ako podklad pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Vyporiadanie podielu na nehnuteľnosti v rámci dedičského konania – osvedčenie o dedičstve vydané notárom alebo právoplatné uznesenie súdu o dedičstve.

Vyporiadanie podielu na nehnuteľnosti v rámci rozvodového konania – právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a dohoda manželov o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode.

Vyporiadanie podielu na nehnuteľnosti pri zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva – právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov a dohoda manželov o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

V prípade výstavby nehnuteľnosti sa vyžaduje predloženie týchto dokladov:

 • právoplatné stavebné povolenie a geometrický plán, ak bol vypracovaný;
 • rozpočet a projekt stavby, resp. zmluva o výstavbe alebo zmluva o dielo;
 • list vlastníctva k stavebnému pozemku, resp. list vlastníctva k nehnuteľnosti;
 • faktúry alebo pokladničné doklady.

V prípade zmeny dokončenej stavby sa vyžadujú:

 • list vlastníctva k nehnuteľnosti;
 • právoplatné stavebné povolenie, ak to vyžaduje stavebný zákon;
 • ohlásenie stavebných prác príslušnému stavebnému úradu, ak to vyžaduje stavebný zákon;
 • položkový rozpočet stavby, prípadne projekt zmeny stavby alebo zmluva o dielo;
 • faktúry za stavebné práce alebo stavebný materiál.

V prípade splatenia skôr poskytnutého úveru použitého na účel nadobudnutia, výstavby, zmeny alebo údržby tuzemskej nehnuteľnosti, ktorý nie je hypotekárnym úverom sa vyžaduje:

 • potvrdenie banky alebo stavebnej sporiteľne o aktuálnom zostatku úveru;
 • zmluva o úvere;
 • dokumenty týkajúce sa zabezpečenia úveru (najmä zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť);
 • aktuálny list vlastníctva s vyznačením záložného práva v prospech veriteľa.

V prípade splatenia skôr poskytnutého úveru použitého na účel nadobudnutia, výstavby, zmeny alebo údržby tuzemskej nehnuteľnosti, ktorý je hypotekárnym úverom sa vyžaduje:

 • potvrdenie hypotekárnej banky o aktuálnom zostatku hypotekárneho úveru;
 • zmluva o poskytnutí hypotekárneho úveru;
 • zmluvné dokumenty o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti;
 • aktuálny list vlastníctva s vyznačením záložného práva v prospech veriteľa;
 • aktuálne potvrdenie, že na hypotekárnu banku bol vyhlásený konkurz.

Doklady týkajúce sa zakladanej nehnuteľnosti:

 • list vlastníctva;
 • kópia katastrálnej mapy alebo geometrický plán, ak stavba nie je ešte zapísaná do katastra nehnuteľností;
 • znalecký posudok na určenie hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. 

Po predložení potrebných dokladov a podaní žiadosti, ktorú s Vami vypíše príslušný zamestnanec banky Vám oznámia výsledky spracovania Vašej žiadosti. Po schválení hypotéky Vás telefonicky kontaktujú ohľadom osobného stretnutia, na ktorom sa podpíšu príslušné zmluvné dokumenty: úverová zmluva, zmluva o zriadení záložného práva, návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Za poskytnutie hypotéky je žiadateľ povinný uhradiť poplatok vo výške od 165 do 999 eur – podľa výšky úveru.

Po podpise týchto dokumentov je potrebné podať na príslušnej správe katastra návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Za tým účelom je na správu katastra potrebné zaniesť všetky záložné zmluvy a dva návrhy na vklad záložného práva do katastra. Správa katastra potvrdí prijatie návrhu na vklad na tomto návrhu vyznačením dátumu a času jeho podania. Podanie návrhu na vklad sa spája s poplatkom vo výške 66 eur (správa katastra vykoná vklad do 30 dní), poplatok za podanie urýchleného návrhu na vklad záložného práva je 265,50 eur (správa katastra vykoná vklad do 15 dní). Z týchto poplatkov možno získať 15 eur zľavu vyplnením oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad na www.katasterportal.sk.

Po splnení týchto podmienok je na čerpanie úveru ešte potrebné splnenie týchto podmienok:

 • Predloženie listu vlastníctva so zápisom záložného práva v prospech banky a rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu záložného práva (ak kataster toto rozhodnutie ešte nezaslal, je potrebné priniesť potvrdený návrh na vklad záložného práva).
 • Predložiť banke potvrdenie o vinkulácii poistného plnenia z poistenia založenej nehnuteľnosti v prospech banky. 

SBERBANK umožňuje aj zrýchlené čerpanie úveru, na ktoré je potrebné predloženie návrhu na vklad záložného práva potvrdeného správou katastra a listu vlastníctva s vyznačenou plombou – ktorá vyznačuje prebiehajúci zápis záložného práva v prospech banky.

 

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€