Refinancovanie hypotéky z inej banky

V prvom kroku sa klient v banke, v ktorej má hypotéku:

  • Informuje najprv o podmienkach predčasného splatenia úveru, výške úveru, poplatkoch súvisiacich s predčasným splatením úveru.
  • Vyžiada si súhlas tejto banky s predčasným splatením úveru a súhlas s uvedením novej banky ako druhého záložného veriteľa na liste vlastníctva k založenej nehnuteľnosti. 

Ďalej klient požiada novú banku o poskytnutie úveru. Na tento účel potrebuje:

  • pôvodnú úverovú zmluvu;
  • zmluvu o zriadení záložného práva;
  • znalecký posudok na nehnuteľnosť.

Tento úver sa použije na splatenie pôvodného úveru v inej banke. Tu je potrebné podať návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností v prospech druhej banky. Po tomto zápise prevedie nová banka peniaze na úverový účet klienta v pôvodnej banke. Po splatení pôvodnej hypotéky vydá pôvodná banka súhlas s tým, aby bola ako záložný veriteľ vymazaná z LV. Tento súhlas je potrebné doručiť správe katastra, ktorá vedie kataster nehnuteľností. Výpis z LV, v ktorom je ako jediný záložný veriteľ nová banka, treba následne predložiť tejto banke v ňou stanovenom termíne. Po splnení týchto podmienok klient spláca úver poskytnutý novou bankou.

Pri tomto postupe je veľmi dôležité porovnať náklady, ktoré môže klient prenosom hypotéky do inej banky ušetriť a poplatky, ktoré sa na celý tento proces viažu, pretože  v celkovom výsledku môže nastať situácia, že klient prerobil.

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€