Otázky na odborníka

 
Máte akékoľvek otázky ohľadom hypoték či financovania bývania? Poradíme a navrhneme vám najlepšie riešenie ako sa dostať sa k hypotéke rýchlejšie a lacnejšie.
 
Svoje otázky môžete písať na poradca@vsetkoohypoteke.sk
 
 
 
Vyberáme pre vás tie najčastejšie otázky.
 
 
Existuje maximálna výška hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých ?
 
Pri hypotéke so štátnym príspevkom pre mladých sa poskytuje tento príspevok maximálne z hodnoty 50 000 eur. To znamená, že klient môže dostať aj vyšší úver, no štátny príspevok sa mu bude poskytovať len zo sumy 50 000 eur. Obmedzenie hornej hranice celkovej výšky hypotéky je rovnaké ako pri bežnej hypotéke, to znamená, že závisí od hodnoty založenej nehnuteľnosti a od schopnosti klienta splácať hypotéku.
 
Aké sú formy splácania hypotéky ?
 
Po vyčerpaní hypotéky začne klient poskytnutú hypotéku splácať. Najčastejšou formou splácania sú anuitné splátky. Pri tejto forme je mesačná splátka vždy rovnaká. Niektoré banky poskytujú aj možnosť splácania inými ako anuitnými splátkami, a to degresívnymi (klesajúcimi) alebo progresívnymi (rastúcimi). Forma splácania ako aj dátum splatnosti konkrétnej splátky závisí od podmienok dohodnutých v zmluve o úvere.
 
Možno použiť prostriedky z hypotéky aj na kúpu apartmánu ?
 
Len v prípade, ak je vedený na liste vlastníctva ako bytový dom, ktorý sa označuje kódom stavby „9“. Ak je vedený pod iným kódom, tak banka poskytne hypotéku na kúpu apartmánu len zriedka. Takúto situáciu možno riešiť tým, že klient ponúkne banke ako predmet zabezpečenia inú nehnuteľnosť. 
 
Môžem prísť o nehnuteľnosť ? Ak áno, v akých prípadoch ?
 
V prípadoch, kedy klient má problémy so splácaním hypotéky je potrebné aby to čo najskôr oznámil banke, ktorá mu môže povoliť odklad splátok alebo predĺženie doby splatnosti. Banka má v prvom rade záujem na splatení hypotéky a nie na nadobudnutí klientovej nehnuteľnosti. Preto banka môže povoliť klientovi aj predaj zaťaženej nehnuteľnosti. Z prostriedkov získaných predajom môže klient potom splatiť úver celkovo alebo len sčasti, čím získa nižšie splátky  a kúpiť si lacnejšiu nehnuteľnosť.
 
Akú fixáciu úrokovej sadzby si je najlepšie zvoliť ?
 
Výška úrokových sadzieb pri jednotlivých dobách fixácie závisí od aktuálnej úrovne sadzieb na finančnom trhu. Výška úrokových sadzieb ponúkaných bankami sa vzhľadom na aktuálnu situáciu na finančnom trhu často mení. V prípade, ak sú súčasné ponúkané sadzby nízke a predpoklad je, že budú narastať, je lepšie vybrať si dlhšiu dobu fixácie úrokovej sadzby. Na druhú stranu, ak je predpoklad, že budú sadzby v budúcnosti klesať, je lepšie vybrať si kratšiu dobu fixácie úrokovej sadzby.
Vo všeobecnosti však platí, že banky pri dlhších dobách fixácie ponúkajú vyššie úrokové sadzby než pri kratších dobách fixácie. Na druhú stranu, klient má však istotu nemennosti tejto sadzby po stanovenú dobu.
 
Možno použiť prostriedky z hypotéky aj na kúpu stavebného pozemku ?
 
Áno, ale len v prípade, ak je tento pozemok zapísaný na liste vlastníctva ako stavebný. V takom prípade môže byť pozemok predmetom záložného práva.
 
Kedy požiadať banku o predĺženie splatnosti úveru a kedy o odklad splátok ?
 
Odklad splátok predstavuje krátkodobé riešenie najmä v situáciách, kedy klient nie je krátkodobo schopný splácať splátky hypotéky. Odklad však neznamená odpustenie splátok, preto treba počas doby odkladu odstrániť problém, pre ktorý nebolo možné splátky splácať.
 
Predĺženie splatnosti hypotéky je dlhodobejším riešením, najmä keď sa dlhodobo zmení schopnosť klienta splácať hypotéku. V takom prípade je možné predĺžiť dobu splatnosti, čím sa znížia mesačné splátky no celkovo zaplatí klient za hypotéku viac.
 
Na obe z uvedených možností sa viažu poplatkové povinnosti. Výška poplatku sa v jednotlivých bankách líši. 
 
Kedy možno čerpať hypotéku ?
 
Hypotéku možno čerpať po splnení konkrétnych podmienok uvedených v úverovej zmluve, ktorú s bankou klient podpíše. Základnými podmienkami na čerpanie hypotéky sú však: 
 
a.  Zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky. Na tento účel uzatvára klient s bankou zmluvu o zriadení záložného práva. Túto zmluvu spolu s úverovou zmluvou a návrhom na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností je potrebné odniesť na správu katastra. Správa katastra podaný návrh potvrdí vyznačením dátumu a času jeho priatia. Väčšina bánk umožňuje čerpanie hypotéky už na základe tohto potvrdeného vkladu. Ak nie, tak možno čerpať hypotéku až po zápise záložného práva do katastra nehnuteľností, vybavenie tohto zápisu však trvá aj niekoľko týždňov.
 
b.  Uzavretie poistenia nehnuteľnosti a vinkulácia plnenia z tohto poistenia v prospech banky. Vinkulácia plnenia v prospech banky predstavuje záruku pre banku v prípade poškodenia založenej nehnuteľnosti. Pre potreby vinkulácie vypracujú banky pre klienta žiadosť, ktorú následne odnesie do poisťovne, ktorá mu vydá potvrdenie o vinkulácii plnenia, ktoré predloží banke.
 
c.    Zaplatenie vstupného poplatku (poplatku za poskytnutie úveru). Tento poplatok je v každej banke rôzny, býva určený percentom z výšky úveru v kombinácii s minimálnou a maximálnou výškou.
 
d.   Ak ide o účelovú hypotéku, pre čerpanie hypotéky je potrebné predložiť doklady preukazujúce účel hypotéky.
 
Čo ak klient nie je schopný splácať hypotéku ?
 
Vtedy je potrebné čo najskôr kontaktovať banku aby sa daný problém vyriešil, čí skôr tak urobí, tým lepšie. V takýchto prípadoch je možným riešením nasledujúce:
 
1.    Predĺženie doby splatnosti úveru
V prípade, ak potrebuje klient znížiť výšku splátok dlhodobo, je toto optimálne riešenie. Dlhodobo sa zníži výška splátok ale spolu s tým sa predĺži doba splatnosti úveru, čím vlastne klient v celkovom súčte zaplatí za hypotéku viac.
 
2.    Odklad splátok úveru
V tomto prípade ide iba o dočasné riešenie, teda, že v určitom časovom intervale banka odloží (za poplatok) splátky úveru. Počas tohto obdobia treba túto situáciu vyriešiť. Ako riešenie je možné predĺženie lehoty splatnosti ale zvýšenie výšky splátok po uplynutí odkladu.
 
3.    Spojenie dlhov
Pri spojení dlhov poskytne banka klientovi jeden úver, ktorým vyplatí svoje existujúce záväzky a následne spláca len tento jeden úver. Nevýhodou v tomto prípade je rovnako ako pri predĺžení splatnosti úveru, že sa predĺži celková doba splácania a klient vo výsledku zaplatí za úver viac.
 
4.    Individuálny splátkový kalendár
Niektoré banky poskytujú aj tzv. individuálny splátkový kalendár, v rámci ktorého sa splátky prispôsobia individuálnym pomerom a potrebám klienta.
 
 
Nenašli ste odpoveď na tú svoju otázku? Odpovieme vám do jedného pracovného dňa. Píšte na poradca@vsetkoohypoteke.sk
 
Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€