Ako získať hypotéku

Proces získania hypotéky začína podaním žiadosti, ktorú so žiadateľom vypíše pracovník banky. Na podanie žiadosti sa vyžadujú doklady totožnosti, doklady preukazujúce príjem žiadateľa, doklady preukazujúce účel použitia poskytnutých prostriedkov a doklady týkajúce sa zakladanej nehnuteľnosti. 

Doklady totožnosti:

 • občan SR – občiansky preukaz
 • cudzinec – pas, prípadne ID karta s prechodným pobytom

Doklady preukazujúce výšku príjmu:
Príjem zo závislej činnosti (zamestnanec):

 • potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa na tlačive banky

Príjem z podnikateľskej činnosti (podnikateľ/živnostník):

 • kompletné daňové priznanie za posledné dve zdaňovacie obdobia,
 • výkazy podľa typu účtovníctva za posledné 2 ukončené roky,
 • potvrdenia o podaní daňového priznania.

Doklady preukazujúce účel: 
Pri kúpe nehnuteľnosti:  

 • kúpna zmluva právoplatne podpísaná

Pri výstavbe nehnuteľnosti: 

 • stavebné povolenie, projektová dokumentácia, položkový rozpočet výstavby

Zmena dokončenej stavby (prístavba, nadstavba):

 • stavebné povolenie, projektová dokumentácia, položkový rozpočet výstavby

Splatenie predtým poskytnutého úveru: 

 • k čerpaniu klient predloží súhlas predchádzajúcej banky so splatením úveru, vyčíslenie aktuálneho zostatku s príslušenstvom, číslo účtu  kde majú byť poukázané prostriedky, súhlas so zriadením záložného práva na 2. mieste v prospech OBERBANK a potvrdenie banky, že po splatení úveru a príslušenstva bude uvoľnené záložné právo

Doklady týkajúce sa zakladanej nehnuteľnosti:

 • list vlastníctva,
 • kópia katastrálnej mapy alebo geometrický plán, ak stavba nie je ešte zapísaná do katastra nehnuteľností,
 • znalecký posudok na určenie hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. 

Po predložení potrebných dokladov a podaní žiadosti, ktorú s Vami vypíše príslušný zamestnanec banky Vám oznámia výsledky spracovania Vašej žiadosti. Za poskytnutie úveru je žiadateľ povinný uhradiť poplatok:

 • jednorázové čerpanie - 0,70 % z výšky úveru, minimálne 330 eur,
 • postupné čerpanie – 0,90 % z výšky úveru, minimálne 350 eur.

Po schválení hypotéky Vás telefonicky kontaktujú ohľadom osobného stretnutia, na ktorom sa podpíšu príslušné zmluvné dokumenty: úverová zmluva, zmluva o zriadení záložného práva, návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. 

Po podpise týchto dokumentov je potrebné podať na príslušnej správe katastra návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Za tým účelom je na správu katastra potrebné zaniesť všetky záložné zmluvy a dva návrhy na vklad záložného práva do katastra. Správa katastra potvrdí prijatie návrhu na vklad na tomto návrhu vyznačením dátumu a času jeho podania. Podanie návrhu na vklad sa spája s poplatkom vo výške 66 eur (správa katastra vykoná vklad do 30 dní), poplatok za podanie urýchleného návrhu na vklad záložného práva je 265,50 eur (správa katastra vykoná vklad do 15 dní). Z týchto poplatkov možno získať 15 eur zľavu vyplnením oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad na www.katasterportal.sk.

Po splnení týchto podmienok je na čerpanie úveru ešte potrebné splnenie podmienok, ktoré sa líšia podľa znenie úverovej zmluvy:

 • Predloženie návrhu na vklad záložného práva potvrdeného správou katastra a listu vlastníctva s vyznačenou plombou – ktorá vyznačuje prebiehajúci zápis záložného práva v prospech banky.
 • Predloženie listu vlastníctva so zápisom záložného práva v prospech banky a rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu záložného práva (ak kataster toto rozhodnutie ešte nezaslal, je potrebné priniesť potvrdený návrh na vklad záložného práva).
 • Predložiť banke potvrdenie o vinkulácii poistného plnenia z poistenia založenej nehnuteľnosti v prospech banky.

 

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€