Refinancovanie hypotéky z inej banky

V prvom kroku sa klient v banke, v ktorej má hypotéku:

  • Informuje najprv o podmienkach predčasného splatenia úveru, výške úveru, poplatkoch súvisiacich s predčasným splatením úveru.
  • Vyžiada si súhlas tejto banky s predčasným splatením úveru a súhlas s uvedením novej banky ako druhého záložného veriteľa na liste vlastníctva k založenej nehnuteľnosti. 

Ďalej klient požiada novú banku o poskytnutie úveru. Na podanie žiadosti sa vyžaduje okrem štandardných dokladov aj predloženie týchto dokladov: 

  • list vlastníctva k zakladanej nehnuteľnosti nie staršie ako 2 mesiace, ak nie je súčasťou znaleckého posudku alebo ak je znalecký posudok starší ako 2 mesiace;
  • potvrdenie o nesplatenom zostatku a celkovej výške pohľadávky splácaného úveru. V prípade úverov zabezpečených nehnuteľnosťou aj vrátane súhlasu banky s výmazom záložného práva po splatení záväzku a s uvedením čísla účtu určeného pre splatenie úveru;
  • potvrdenie o platobnej disciplíne;
  • fotokópiu úverovej zmluvy splácaného úveru.

Tento úver sa použije na splatenie pôvodného úveru v inej banke. mBANK poskytuje úver vo výške minimálne 7000 eur. Tu je potrebné podať návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností v prospech druhej banky. Po tomto zápise prevedie nová banka peniaze na úverový účet klienta v pôvodnej banke. Po splatení pôvodnej hypotéky vydá pôvodná banka súhlas s tým, aby bola ako záložný veriteľ vymazaná z LV. Tento súhlas je potrebné doručiť správe katastra, ktorá vedie kataster nehnuteľností. Výpis z LV, v ktorom je ako jediný záložný veriteľ nová banka, treba následne predložiť tejto banke v ňou stanovenom termíne. Po splnení týchto podmienok klient spláca úver poskytnutý novou bankou.

Pri tomto postupe je veľmi dôležité porovnať náklady, ktoré môže klient prenosom hypotéky do inej banky ušetriť a poplatky, ktoré sa na celý tento proces viažu, pretože  v celkovom výsledku môže nastať situácia, že klient prerobil.

 

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€