Ako získať hypotéku

Pre získanie úveru je potrebné podať žiadosť o poskytnutie úveru spolu s potrebnými dokladmi. 

Na preukázanie totožnosti (dva doklady):

 • občiansky preukaz,
 • cestovný pas, vodičský preukaz, rodný list alebo preukaz poistenca.

Na preukázanie príjmu:

 • potvrdenie o výške príjmu potvrdené zamestnávateľom,
 • potvrdenie o výške daňovej povinnosti potvrdené daňovým úradom,
 • iný doklad potvrdzujúci výšku príjmu.

Na preukázanie účelu úveru:

 • list vlastníctva,
 • v prípade poskytnutia mHypotéky, ako bezúčelového úveru, sa nevyžaduje dokladovanie účelu použitia úveru.

Na preukázanie účelu je potrebný ešte aj niektorý z nasledujúcich dokladov:

 • kúpna zmluva alebo Dohoda o vyporiadaní dedičstva alebo Dohoda o vyporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov,
 • zmluva o diele, výstavbe,
 • rozpočtované náklady stavby,
 • platné stavebné povolenie vydané stavebným úradom alebo Ohlásenie stavebných prác,
 • faktúra za materiál alebo služby,
 • potvrdenie o aktuálnej výške dlhu a súhlas s predčasným splatením úveru v inej banke.

V prípade, ak sa poskytuje úver na účel splatenia predtým poskytnutých úverov, tak sa okrem bežných dokladov totožnosti a preukázania výšky príjmu vyžadujú aj:

 • list vlastníctva k zakladanej nehnuteľnosti nie staršie ako 2 mesiace, ak nie je súčasťou znaleckého posudku alebo ak je znalecký posudok starší ako 2 mesiace,
 • potvrdenie o nesplatenom zostatku a celkovej výške pohľadávky splácaného úveru. V prípade úverov zabezpečených nehnuteľnosťou aj vrátane súhlasu banky s výmazom záložného práva po splatení záväzku a s uvedením čísla účtu určeného pre splatenie úveru,
 • potvrdenie o platobnej disciplíne,
 • fotokópiu úverovej zmluvy splácaného úveru.

K predmetu zabezpečenia (nehnuteľnosť, ku ktorej sa zriaďuje záložné právo) je potrebné predložiť:

 • znalecký posudok,
 • výpis z listu vlastníctva.

Po predložení potrebných dokladov a podaní žiadosti, ktorú s Vami vypíše príslušný zamestnanec banky Vám oznámia výsledky spracovania Vašej žiadosti. Po schválení mHypotéky Vás telefonicky kontaktujú ohľadom osobného stretnutia, na ktorom sa podpíšu príslušné zmluvné dokumenty: úverová zmluva, zmluva o zriadení záložného práva, návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. 

Po podpise týchto dokumentov je potrebné podať na príslušnej správe katastra návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Za tým účelom je na správu katastra potrebné zaniesť všetky záložné zmluvy a dva návrhy na vklad záložného práva do katastra. Správa katastra potvrdí prijatie návrhu na vklad na tomto návrhu vyznačením dátumu a času jeho podania. Podanie návrhu na vklad sa spája s poplatkom vo výške 66 eur (správa katastra vykoná vklad do 30 dní), poplatok za podanie urýchleného návrhu na vklad záložného práva je 265,50 eur (správa katastra vykoná vklad do 15 dní). Z týchto poplatkov možno získať 15 eur zľavu vyplnením oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad na www.katasterportal.sk.

Po splnení týchto podmienok je na čerpanie úveru ešte potrebné splnenie podmienok, ktoré sa líšia podľa znenie úverovej zmluvy:

 • Predloženie návrhu na vklad záložného práva potvrdeného správou katastra a listu vlastníctva s vyznačenou plombou – ktorá vyznačuje prebiehajúci zápis záložného práva v prospech banky.
 • Predloženie listu vlastníctva so zápisom záložného práva v prospech banky a rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu záložného práva (ak kataster toto rozhodnutie ešte nezaslal, je potrebné priniesť potvrdený návrh na vklad záložného práva).
 • Predložiť banke potvrdenie o vinkulácii poistného plnenia z poistenia založenej nehnuteľnosti v prospech banky.

 

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€