Predčasné splatenie a odklad splátok

Predčasné splatenie hypotekárneho úveru je možné viacerými spôsobmi.

  • Mimoriadna splátka je každá splátka úveru, ktorej výšku a termín splatnosti neobsahuje príslušný splátkový kalendár a ktorej vykonanie klient vopred oznamuje banke, pričom úhradou mimoriadnej splátky Flexihypotéky nie je úver predčasne splatený.
  • Predčasné splatenie Flexihypotéky sa vykonáva jednorazovou splátkou vo výške celkovej pohľadávky banky, ktorej úhradou úverový vzťah zaniká.
  • Klient je oprávnený vykonať mimoriadnu splátku alebo predčasné splatenie Flexihypotéky, ktoré podliehajú spoplatneniu podľa platného Cenníka VÚB, a.s. kedykoľvek počas trvania úverového vzťahu. Spoplatneniu nepodlieha vykonanie mimoriadnej splátky alebo predčasného splatenia úveru v prípadoch upravených Zákonom o úveroch na bývanie. Bližšie podmienky upravuje úverová zmluva.
  • V súvislosti s uplynutím Fixovaného obdobia úrokovej sadzby sú mimoriadna splátka aj predčasné splatenie Flexihypotéky vždy bezplatné.

Odklad splátok sa vždy robí na základe vzájomnej dohody. Vo väčšine prípadov sa robí za poplatok, no napríklad pri strate zamestnania, dlhodobej PN, invalidite sa robí aj bezplatne.

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€