Ako získať hypotéku

Na začiatku Vás v pobočke oboznámia s možnosťami financovania a na základe Vašich príjmov a výdavkov Vám predložia ponuku hypotéky s úrokovou sadzbou platnou 7 kalendárnych dní od jej vystavenia. Ďalej Vám poskytnú zoznam všetkých dokladov, ktorých predloženie je potrebné pre podanie žiadosti o hypotéku. Na podanie žiadosti sa vyžadujú doklady totožnosti, doklady preukazujúce príjem žiadateľa, doklady preukazujúce účel použitia poskytnutých prostriedkov a doklady týkajúce sa zakladanej nehnuteľnosti. 

Doklady totožnosti:

 • na preukázanie totožnosti sa vyžadujú dva doklady totožnosti

Doklady preukazujúce výšku príjmu: 
Zamestnanec:

 • potvrdenie o výške príjmu v slovenskom alebo anglickom jazyku vystavené zamestnávateľom (nesmie byť staršie ako 60 dní od jeho vystavenia);
 • posledný výpis z účtu;
 • ak má žiadateľ príjem poukazovaný aspoň 3 mesiace na účet v ČSOB, nemusí v takom prípade predkladať žiadne potvrdenia o výške príjmu;
 • ak poberá zamestnanec príjem v hotovosti, je povinný predložiť potvrdenie o výške príjmu vystavené zamestnávateľom, ktoré nesmie byť staršie ako 60 dní od jeho vystavenia.

Podnikateľ:

 • kópia daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie;
 • potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu.

V prípade, ak sa žiadateľ rozhodol svoj príjem nedokladovať:

 • čestné vyhlásenie o príjme;
 • potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu.

Doklady preukazujúce účel:
Pri kúpe nehnuteľnosti: 

 • list vlastníctva kupovanej nehnuteľnosti

Pri výstavbe alebo rekonštrukcii nehnuteľnosti:

 • stavebné povolenie (pri rekonštrukcii len ak sa na rekonštrukciu vyžaduje);
 • list vlastníctva k pozemku určenému na výstavbu.

Doklady týkajúce sa zakladanej nehnuteľnosti:

 • list vlastníctva;
 • kópia katastrálnej mapy alebo geometrický plán, ak stavba nie je ešte zapísaná do katastra nehnuteľností;
 • znalecký posudok na určenie hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.

Po predložení potrebných dokladov a podaní žiadosti, ktorú s Vami vypíše príslušný zamestnanec banky Vám oznámia do 24 hodín výsledky spracovania Vašej žiadosti. Po schválení hypotéky Vás telefonicky kontaktujú ohľadom osobného stretnutia, na ktorom sa podpíšu príslušné zmluvné dokumenty: úverová zmluva, zmluva o zriadení záložného práva, návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Za poskytnutie hypotéky je žiadateľ povinný uhradiť poplatok vo výške 0,80 % z výšky úveru, minimálne však 150 eur a maximálne 1000 eur.

Po podpise týchto dokumentov je potrebné podať na príslušnej správe katastra návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Za tým účelom je na správu katastra potrebné zaniesť všetky záložné zmluvy a dva návrhy na vklad záložného práva do katastra. Správa katastra potvrdí prijatie návrhu na vklad na tomto návrhu vyznačením dátumu a času jeho podania. Podanie návrhu na vklad sa spája s poplatkom vo výške 66 eur (správa katastra vykoná vklad do 30 dní), poplatok za podanie urýchleného návrhu na vklad záložného práva je 265,50 eur (správa katastra vykoná vklad do 15 dní). Z týchto poplatkov možno získať 15 eur zľavu vyplnením oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad na www.katasterportal.sk. 

Ďalší postup závisí od obsahu úverovej zmluvy. Ak je v zmluve uvedené, že peňažné prostriedky budú čerpané na základe:

Návrhu na vklad záložného práva – treba do banky priniesť list vlastníctva zo dňa podania návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností a tiež tento návrh potvrdený správou katastra (na katastri je potrebné najprv si vyžiadať list vlastníctva a až potom podať príslušné dokumenty na podateľni).

Zapísaného záložného práva – treba do banky priniesť list vlastníctva so zapísaným záložným právom v prospech banky a rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu záložného práva (ak kataster toto rozhodnutie ešte nezaslal, je potrebné priniesť potvrdený návrh na vklad záložného práva).

Po splnení zmluvných podmienok môže klient čerpať prostriedky poskytnuté bankou, pričom spôsob ich čerpania je vopred dohodnutý v zmluve. Po uzavretí úverovej zmluvy budú z účtu klienta inkasované úroky z vyčerpanej sumy úveru. Vyčerpanie úveru je klientovi formou listu oznámené. Po vyčerpaní nastáva splácanie úveru najčastejšie formou automatického mesačného inkasa z účtu klienta.

 

Pomohli sme už 9 567 zákazníkom
v celkovej sume 538 963 668€